trio_samtal

Christine Hellsten Kerslow, Åsa Wheelock, Åsa Fahlén.

Corona

Upproret, forskaren och facket i coronasamtal – ”Saknar gemensam handlingsplan”

I veckan möttes representanter för LR, Lärarupproret och Vetenskapsforum covid-19 för att diskutera smittspridningen i skolan och sina olika utgångspunkter.

Fakta
  • Lärarupproret har i dagsläget cirka 15 700 medlemmar på facebook, och ägnar sig åt diskussion och opinionsbildning kring lärares arbetsvillkor.
  • Åsa Wheelock är docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet och en av de forskare som återkommande kritiserar den svenska hanteringen av coronaviruset, med särskilt fokus på grundskolan.

På initiativ av den facebookbaserade lärarsammanslutningen Lärarupproret möttes tre parter som vill värna lärarnas och elevernas hälsa för samtal: Docent Åsa Wheelock från Karolinska Institutet, läraren Cristhine Hellsten Kerslow från Lärarupproret och förbundsordförande Åsa Fahlén från Lärarnas Riksförbund.

Christine Hellsten Kerslow tycker det är bra att LR är kritiska till regeringens öppnande av gymnasieskolan. Men hon vill inte att lärarfacken ska stanna där, utan vill att man ska lyssna mer på de många lärare i grundskolan som också vill gå över till fjärrundervisning.

Hon menar också särkskilt att man borde ta större hänsyn till de nya rönen om det muterade viruset i Storbritannien som av brittiska forskare beskrivs som mer smittsamt och potentiellt även mer dödligt, även om det sistnämnda inte är verifierat.

– Vi är många lärare på högstadiet som vill att samma resonemang ska gälla för oss som gäller för gymnasielärare. Vi behöver att facken står upp för sina medlemmar och vi vill att de ska kräva att Sverige styr om till fjärrundervisning, säger hon och fortsätter:

– I dagsläget är det nästan inga huvudmän som följer arbetsmiljölagen. De verkar tro att det räcker med folkhälsomyndighetens riktlinjer men enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta förebyggande åtgärder för att hindra smittspridning. Om smitta tar sig in på skolan måste arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder för att skydda elever och lärare, annars är det åtalbart.

Skolvärden har tidigare intervjuat Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, som är kritisk till hur man bemöter pandemin i svensk skola. Hon menar att Lärarupprorets företrädare är rätt ute som vill se en tillfällig övergång till fjärrundervisning i skolan.

Strategin följer inte vetenskaplig evidens 

– Vi såg ju tydligt precis innan jul att det är i grundskolan som smittspridningen är som allra störst. Det är beror helt enkelt på att den svenska corona-strategi som utstakats av regeringen och Folkhälsomyndigheten inte har gjort anpassningar där så som man gjort i resten av samhället, utan istället har lärare och elever invaggats i en falsk trygghet om att barn inte blir sjuka och inte smittar, säger hon.

Hon hänvisar bland annat till den forskningssammanställning som Skolvärlden skrivit om tidigare som visar att högstadielärare smittades i dubbelt så hög utsträckning som gymnasielärare under våren, och totalt ligger på plats sju av 124 undersökta yrkesgrupper när det kommer till andelen bekräftade smittade.

– Den svenska corona-strategin för skolan följer helt enkelt inte de vetenskapliga evidens som finns, vilka rekommendationer från WHO, ECDC och vår egen Kungliga Vetenskapsakademien bygger på, säger Åsa Wheelock.

Enligt en färsk undersökning från LR vill 43 procent av medlemmarna på högstadiet att all undervisning ska bedrivas på distans, medan 51 procent tycker att det ska avgöras från fall till fall. Christine Hellsten Kerslow upplevde under samtalet med förbundsordförande Åsa Fahlén att den undersökningen gavs för stor vikt.

– Det Åsa Fahlén hela tiden tryckte på under mötet är att hon inte kan göra någonting om inte majoriteten av medlemmarna tycker att det ska göras. Frågan är ju om facken under en krisperiod med dödlig smitta verkligen måste ha en sorts omröstning? Bör inte den typen av beslut grunda sig på expertis och beprövad erfarenhet? säger Christine Hellsten Kerslow.

Vi vill bli skyddade

Inläggen i Lärarupprorets facebookgrupp, som i skrivande stund har cirka 15 700 medlemmar, vittnar om att många lärare delar Cristhine Hellsten Kerslows syn på saken. De lärare som samlas och diskuterar i gruppen är ofta väldigt frustrerade över sin arbetssituation och vissa uttrycker att lärarfacken inte är tillräckligt tuffa gentemot arbetsgivarna – samtidigt som flera av medlemmarna själva är en del av facket.

– Man känner sig frustrerad. Vi kommunicerar men det är aldrig någon som lyssnar. Och nu känns det superakut. Vi vill bli skyddade, vi vill inte bara stå där och få covid allihopa, säger Christine Hellsten Kerslow.

– Om nästan hälften i mitt forskarteam vore så rädda för att gå till jobbet så vore det allvarligt och då hade vi stängt ner direkt. Jag tror att det som händer i skolan idag representerar att man inte har samma nolltolerans i skolan som på andra arbetsplatser. Varför anses det ok att lärare och elever smittas? säger Åsa Wheelock.

Åsa Fahlén på LR känner väl till rädslan och frustrationen som finns bland lärarna, och menar att det är därför det fackliga arbetet är så extra viktigt i den här tiden.

– Vi är helt eniga om den bilden. Det finns en stor grupp lärare som är rädda varje dag när man går till skolan. Och det är inte okej. Förutom rädslan för den egna säkerheten så är det dessutom så att en ökande smittspridning bland högstadielärare till slut leder till att man inte kan bedriva undervisning på distans heller. När regeringen öppnar gymnasiet betyder det att man värderar elevernas rätt till utbildning högre än lärarnas hälsa, som jag bedömer det, säger Åsa Fahlén.

Åsa Wheelock bekräftar att de tre är relativt överens om problembilden, men inte nödvändigtvis hur man ska lösa det.

– Alla parter är eniga om att vi vill samma sak, vi vill skydda barn och lärare. Vi har i princip samma syn på det. Men vi har ingen gemensam handlingsplan. Vi förmedlade en handlingsplan till kommunerna och LR redan i november, som vi hoppas kommer att anammas och förespråkas i och med bekräftat högre smittspridning bland lärare, säger hon och fortsätter:

– Arbetsmiljön i skolan har ju varit eftersatt i decennier. Det som gått snett är att fackföreningarna är vana att huvudmännen ignorerar deras krav på en säker arbetsmiljö. Samtidigt har deras motpart blivit van vid att de inte behöver uppfylla kraven, det går ändå. Då får man kanske tänka sig att fackföreningarna behöver vara tuffare.

Det är bara  i dialog vi kan stärka varandra.

Åsa Fahlén å sin sida menar att folk ibland har felaktiga föreställningar om hur ett fackförbund kan och ska agera.

– Diskussionen på mötet handlade en del om vad vi kan göra. Varför strejkar vi inte till exempel? Men det vapnet går inte att använda hur som helst. Det tar man till mellan arbetsgivare och arbetstagare i avtalsrörelsen. Det är inte i arbetsmiljösituationer vi använder det. Nu har vi precis inlett förhandlingar inför ett nytt avtal, och att då gå ut i strejk funkar inte.

Hon menar också att ett beslut om distansundervisning inte automatiskt innebär en vinst för arbetsmiljöarbetet. Tvärtom är det viktigt att arbetsgivaren har gjort en riskbedömning innan ett sådant beslut fattas.

­– Kan man inte garantera lärarnas säkerhet så ska man stänga. Men vi vill ju att man först ska ta till de åtgärder som finns, att man följer lagstiftning och rekommendationer, plus våra fackliga krav.

Deltagarna på måndagens möte ska återkoppla till varandra längre fram.

– Jag tyckte det var ett bra möte, och jag uppskattar att vi kan ha en dialog. Det är bara i dialog vi kan stärka varandra. Det är ju inte vi mot varandra, det är huvudmännen som bär ansvaret, säger Åsa Fahlén.

– Ingenting är bestämt. Men vi hoppas att Åsa Fahlén återkommer snart med besked om hur man kan skydda de lärare som nu är rädda att gå till jobbet, säger Christine Hellsten Kerslow.

Kommentera