Vuxenutbildning

Anna Ekströms svar om betygsfusket: ”Straffas med vite”

Anna Ekström vux fusk

”Oseriösa företag ska inte få bedriva undervisning i Sverige och ska kunna straffas med vite”, deklarerar utbildningsminister Anna Ekström.

Brister i komvux ska kunna straffas med vite.
Och oseriösa företag ska inte få bedriva undervisning i Sverige.
Det skriver utbildningsminister Anna Ekström.

Det är riksdagsmannen Anders Österberg som ställt frågan ”Hur avser ministern att agera inom sitt ansvarsområde för att stoppa oseriösa aktörer på utbildningsmarknaden?” apropå den senaste tidens avslöjanden om falska betyg.

Här är Anna Ekströms svar:

Svar på fråga 2021/22:1056 av Anders Österberg (S)
Oseriösa aktörer på skolmarknaden

Anders Österberg har frågat mig hur jag avser att agera inom mitt ansvars­område för att stoppa oseriösa aktörer på utbildningsmarknaden.

Frågeställaren tar sin utgångspunkt i Kalla Faktas program, som nyligen sändes i TV4, om ett utbildnings­företag i Stockholmsområdet som bedriver yrkes­inriktade utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Komvux är ett område som jag ansvarar för.

Företaget har fått kritik bl.a. för att sätta falska betyg, sakna den utrustning som behövs och ha brist på behöriga lärare. Om utbildnings­företag bedriver sin verksamhet på det sättet är det helt oacceptabelt. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till sådan verksamhet.

Såväl personer som har växt upp i Sverige som utrikesfödda som behöver en nystart ska kunna få en utbildning inom komvux som fungerar riktigt väl. Vi vill att segregationen ska minska och integrationen förbättras. Då finns det ingen som vinner på fusk och mygel.

Behövs en bättre kontroll

Kommunen som är huvudman för komvux har ett långtgående ansvar och ska ha god kontroll över utbildningen. Det framgår av skollagen (2010:800). Det är möjligt att antingen bedriva komvux i egen regi eller lägga ut utbildningen på entre­prenad till en extern anordnare. Lagstiftningen är mycket tydlig på att även om en kommun väljer att upphandla verksamhet, dvs. lägga ut ut­bildningen på entreprenad, så ska kommunen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och övriga regler som gäller. Kommunen ska också kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunens kvalitets­arbete, både på huvudmanna- och skolnivå, ska dokumenteras och om det kommer fram att det finns brister ska huvud­mannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Trots kommunernas ansvar har det visat sig att vi behöver ha en bättre demokratisk kontroll över den här samhällsviktiga verksamheten. Det finns brister i komvux. Bland annat har den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) visat att en stor del av bristerna är kopplade till att huvudmannen inte tar ett tillräckligt stort ansvar för det syste­matiska kvalitetsarbetet. Särskilt tydligt är detta när utbildningen bedrivs på entre­prenad (SOU 2020:66).

Skärpt Skolinspektionens uppdrag

Därför har regeringen nyligen skärpt Statens skolinspektions uppdrag att utöva till­syn över vuxenutbildning. Skolinspektionen har tidigare haft i uppdrag att i huvudsak utöva tillsyn på huvudmannanivå, dvs. granska hur kommunen sköter sin vuxenutbildning. Från och med i år ska myndigheten även granska vuxenutbildningen på skolnivå (2 § förordningen [2011:556] med instruktion för Statens skolinspektion). Det innebär att Skolinspek­tionen nu ska kontrol­lera hur utbildningen bedrivs på både huvudmanna- och skolnivå och be­döma om detta sker inom ramen för de lagar och regler som gäller. Finns det bris­ter kan huvudmannen för verksamheten få ett föreläggande som innebär att åtgärder måste vidtas. Ett sådant före­läggande kan också förenas med vite.

Jag vill sammanfattningsvis betona att oseriösa företag inte ska bedriva undervisning i det svenska skolväsendet. Inte minst när det gäller vuxen­utbildning kan det aldrig accepteras att individerna få en undermålig utbildning som innebär att de hindras från möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och göra ett bra jobb.

Stockholm den 16 februari 2022

Anna Ekström

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm