ojamlik_skola

”Den med mer pengar kommer att möta fler öppna dörrar” skriver OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher.

Forskning

OECD: Inga skolsystem är likvärdiga

Ditt postnummer avgör kvaliteten på din utbildning, enligt en ny OECD-rapport. Och Sverige ligger bitvis under genomsnittet.
– Det är ett stort nederlag, säger Svante Tideman på LR.

Rapporten i korthet
  • Resultatskillnader i naturvetenskap kopplade till socioekonomisk bakgrund ökade i Sverige mellan 2009 och 2015.
  • Andelen vuxna med lägre utbildning än sina föräldrar är 17 procent i Sverige, vilket är lägre än genomsnittet i OECD.
  • Enligt ett likvärdighetsmått baserat på sju faktorer har svensk skola försämrats inom fem.

Läs hela rapporten här

Många svenskar drog en lättnadens suck när de senaste pisa-resultaten presenterades av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 2016. De visade att kunskapsresultaten i svensk skola förbättrats efter att tidigare ha sjunkit för varje mätning. Men samtidigt visade den rapporten att likvärdigheten i svensk skola har försämrats. Var du bor och vilka dina föräldrar är spelar ännu större roll nu än tidigare.

Den färska OECD rapporten ”Equity in education” (Likvärdighet inom utbildning) visar att bristande likvärdighet är ett problem för skolsystem runt hela världen. En slutsats är att politiker behöver sätta in extra resurser på skolor där många av eleverna har låg socioekonomisk tillhörighet.

– Rapporten visar, som jag ser det, vikten av att staten ökar sitt ansvarstagande för att ge alla elever en likvärdig undervisning, säger Svante Tideman, 1:a vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher skriver i förordet att ”postnummer är alltjämt det bästa underlaget för att förutspå kvaliteten på en elevs framtida utbildning”. Han konstaterar att skolan i många fall är den enda chansen för de som växer upp i fattigare hem att utveckla sin potential, men att skolan runt om i världen misslyckas med det uppdraget.

– De sex statliga miljarderna för att öka jämlikheten i skolan kommer av allt att döma kunna göra skillnad. Det är helt fundamentalt att dessa pengar förblir öronmärkta och att huvudmännen använder dem till undervisning och elevhälsa och ingenting annat, säger Svante Tidenman.

Sju länder, däribland Danmark, har lyckats höja likvärdigheten vad gäller den sociala bakgrundens påverkan på studieresultat mellan 2003 och 2015, medan Sverige tillhör en grupp på 14 länder som står stilla. När det kommer till hur mycket den sociala bakgrunden påverkar känslan av tillhörighet med skolan är Sverige ett av sex länder där utvecklingen till och med går åt andra hållet – andelen elever från resurssvaga hem som känner att de hör hemma i skolan har minskat från 81 procent till 66 procent, vilket är under OECD-snittet.

– Det är ett stort nederlag att Sverige till skillnad från många länder inom OECD inte lyckas minska resultatskillnaderna till följd av elevers olika socioekonomisk bakgrund, säger säger Svante Tideman.

Rapporten pekar även på forskning från flera världsdelar som tyder på att ett fritt skolval av den typ vi har i Sverige förstärker både den socioekonomiska och den akademiska uppdelningen. Rapporten bygger på data från flera internationella kunskapsmätningar.

Kommentera