bloggare

Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk skriver om Skolverkets beslut att hemligstämpla uppgifter om alla skolor.

Beslut

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor. ”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket kommer från den 1 september 2020 att enbart publicera statistik på riksnivå som en konsekvens av att SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy. Frågan har vunnit laga kraft genom en dom i Kammarrätten och innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Anledningen till att detta sker är att SCB gör bedömningen att ett offentliggörande av dessa uppgifter kan åsamka friskolor ekonomisk skada.

”På det fria skolvalets marknad får samtliga dessa uppgifter anses vara sådana som friskolorna konkurrerar med”.

Så skrev Statistiska centralbyrån (SCB) i sitt beslut som nu alltså vunnit laga kraft i Kammarrätten.

Vi anser att det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola, både när det handlar om friskolor och kommunala skolor. Det här är en fråga om förtroende, rättvisa, rättssäkerhet och en möjlighet att värna om kvalitet.

Beslutet innebär bland annat att betygsstatistik inte offentliggörs annat än på riksnivå. Vi har redan ett problem i svensk skola med skyhöga påtryckningar om högre måluppfyllelse och högre betyg som lärarkåren har svårt att stå emot, både i kommuner och i friskolor. Den nationella statistiken och nationella proven har varit den sista utposten för att försvara likvärdighet i betygsättningen mellan huvudmän och skolor.

Med detta beslut försvinner all möjlighet till kontroll och glädjebetygen får näst intill fritt spelrum att skjuta i höjden. Bestämmelser i Skollagen såsom exempelvis att resultatet på nationella prov ska särskilt beaktas vid betygsättning, blir nu helt omöjligt att kontrollera. Med hemlig statistik finns inget längre kvar för att motverka betygsinflationen. Differensen mot nationella proven har varit det enda lilla halmstrået som fanns kvar för att hålla betygen på en rimlig nivå.

Utan statistiken kommer det inte gå att göra djupare analyser av svensk skola.

Skolor kan välja att publicera de resultat som gynnar dem. Succéhistorer kommer radas upp och ingen källa går att kolla. Sverige blir ett skämt som ”kunskapsnation” och betygssystemet har ingen som helst legitimitet kvar.

Statistiken är också en hjälp för huvudmän ute i landet för att visa att skolor faktiskt också gör rätt. Skolor som lyckas höja sina kunskapsresultat och gör detta utan att differensen mot nationella proven ökar har statistiken att luta sig mot i sitt långsiktiga kvalitetsarbete.

Elevunderlagets sammansättning är en faktor som idag ofta förklarar studieresultat på skolor. Detta offentliggörs inte heller vilket innebär att skolor och huvudmän kan ägna sig åt så kallad ”cherry-picking” när de presenterar statistik för att locka elever till skolan. Det finns alltså ingen möjlighet för utomstående att kontrollera den statistik som skolor och huvudmän kommer välja att offentliggöra. Eftersom statistiken kommer vara så begränsad kommer det inte finnas möjlighet att göra välinformerade val av skolor vilket i grunden är en förutsättning för det fria skolvalet.

Andelen behöriga lärare på en skola är något som både fackförbund och vanliga privatpersoner kunnat kontrollera för att slå vakt om kvalitet för eleverna och en rimlig arbetsmiljö och arbetsbörda ute i skolorna. Med det här beslutet kommer det inte längre vara möjligt.

Vi ska komma ihåg att statistiken som i grunden är information om skolor inte enbart är en fråga för familjer som väljer skola idag utan snarare för lärare, forskare, journalister och allmänheten som vill ha insyn i den svenska skolans utveckling. Utan statistiken kommer det inte gå att göra djupare analyser av svensk skola.  Att dölja uppgifterna är ett steg mot en mer sluten och segregerad skola.

Man skulle kunna tänka sig att det här är en fråga som delar skolsverige men till och med friskolornas företrädare, Ulla Hamilton, vd på friskolornas riksförbund anser att domen är konstig då det omöjliggör välgrundade skolval. Vår kritik är alltså något som förenar oss i Sverige som arbetar med skolan.

Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Skolverket ska nu ta fram förslag Skolverket ett nytt uppdrag där de ska kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att de ska uppfylla sitt instruktionsenliga uppdrag. (skolverket.se) De som har ansvaret för att förändra situationen är, trots allt, politikerna. Skolverket kan ge förslag, men förändringen är politikernas ansvar. Det är bråttom nu. Mycket bråttom.

Vi kräver en öppen och kontinuerlig diskussion kring hur politikerna tänker lösa problemet så att det inte bara blir en utredning i en byrålåda.

Politiker talar ofta om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och slagorden om demokrati, solidaritet och rättvisa haglar. Då kan vi inte ta steg mot en sluten verksamhet där vi föder de som hellre fuskar än arbetar för en kvalitativ skola för våra barn.

Gå samman för förändring. NU.

Kommentera