Almedalen

21st Century Skills mäts

Svenska elevers nyckelkompetenser ska börja mätas för att säkerställa att eleverna får med sig rätt förutsättningar ut i yrkeslivet. Regeringen har beviljat pengar för ett treårigt projekt, där SKL, Skolverket, Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Microsoft samverkar. 

Svenska elevers nyckelkompetenser ska börja mätas genom den internationella organisationen Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S).

Projektet presenterades vid ett seminarium i Almedalen, som en del i skolans anpassning för att kunna möta framtiden.

Syftet med mätningen är att säkerställa att svenska elever har med sig de bästa förutsättningarna ut ur skolan för att få en anställning.

– Vi tycker att det är ett mycket bra initiativ de inblandade har tagit. En förutsättning för att lyckas med detta projekt är att lärarna får fortbildning i hur de ska kunna utveckla dessa viktiga kompetenser, säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Finland, Singapore och Australien är tre länder som redan mäter nyckelkompetenser på samma sätt. Organisationen ATC21S har under tre år arbetat med att definiera nyckelkompetenserna och hittills har man utvecklat metoder för att mäta samarbetsförmåga och digital läskunnighet.

– Bakgrunden är den globalisering och teknikutveckling som snabbt förändrar vårt samhälle och arbetsliv. Skolans undervisning måste spegla dessa förändringar och möta de nya krav som kommer att ställas på våra ungdomar. Viktiga kompetenser som det handlar om är analysförmåga, problemlösning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga. Här spelar inte bara kunskaper in utan i hög grad sådant som motivation, beteende och attityder, kommenterade Maria Stockhaus, SKL.

Redan i Pisa-2015 kommer en av nyckelkompetenserna, samarbetsförmåga, att mätas. Och fler förändringar planeras för att bättre fånga framtidens nyckelkompetenser.

Utbildningsdepartementet har beviljat medel för projektet som ska pågå i tre år. Inledningsvis kommer ett pilottest med minst 10 kommuner och minst 25 skolor att genomföras, av SKL och med styrning av Skolverket.

Resultaten ska därefter lämnas till Stockholms universitet som ska studera effekterna av förbättrade metoder för att mäta nyckelkompetenser.  

Kommentera