Femtedel karriärlärare

Alliansen vill ha fler förstelärare

Alliansen förslår en utbyggnad av karriärreformen till 22 000 förstelärare i sitt valmanifest. Dessutom vill man att förstelärare i utanförskapsområden ska få ett fördubblat statligt lönetillägg på totalt 10 000 kronor i månaden.

Under karriärreformens första år utsågs ungefär 3000 till förstelärare som då fick 5000 kronor i statligt lönepåslag per månad. I år utökade regeringen pengapotten till att täcka totalt 15 000 tjänster, varav 14 000 försteläraransökningar beviljades av Skolverket inför hösten. Nu vill Alliansen att skruva upp reformen ytterligare till totalt 22 000 förstelärartjänster år 2018. Det motsvarar drygt var femte lärare. Det är mindre än Folkpartiet Jan Björklunds ambitioner att tillsätta 25 000 förstelärare, som han uttalade i Almedalen i somras, och även mindre än Lärarnas Riksförbunds mål att inrätta 35 000 karriärtjänster. Det senare skulle innebära att var fjärde lärare får en karriärtjänst.

– Det är positivt att staten tar ett ökat ansvar för lärarnas karriär och löneutveckling. Det behövs. Men ska skolresultaten på allvar höjas och likvärdigheten på allvar öka, måste staten ta hela ansvaret för svensk skola. I längden håller det inte att lappa och laga i ett förbrukat skolsystem, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Alliansen vill även satsa extra på förstelärare i utanförskapsområden. De ska få ett dubbelt ska få dubbelt så stort lönepåslag – 10 000 kronor i månaden. Syftet är att locka fler skickliga lärare genom att öronmärka pengar för extra tjänster i de här områdena. Målet är att var tredje lärare ska vara förstelärare i dessa områden.

– Det är en välkommen lönehöjning för de lärare som väljer att arbeta i utanförskapsområden. Det förbättrar villkoren för lärarna men höjer också incitamenten för erfarna förstelärare att ta sig an skolor med större svårigheter. Det är bra, säger Anders Almgren.

Andra skolförslag som presenterats tidigare, men nu listas igen i Alliansens valmanifest är:

 • Utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningarna samt speciallärarutbildningen.
 • Införa en premie för speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.
 • Skapa fler vägar in i läraryrket för dem som redan har ämneskunskaper genom utbyggda kompletterande utbildningar.
 • Ett fortsatt mattelyft.
 • Ett fortsatt och utökat läslyft.
 • Införa digitaliserade nationella prov med extern rättning i den utsträckning som är lämplig och möjlig för att frigöra mer tid för undervisning och för att öka likvärdigheten i rättningen.
 • Ta bort kravet på obligatoriska, individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5 när betyg i dessa årskurser införs för att minska lärarnas administrativa börda.
 • Att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget. 
 • Införa mindre klasser i lågstadiet.
 • Satsa på fler utbildade lärare.
 • Satsa på fler speciallärare. 
 • Införa en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd och stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.
 • Slå fast ett nytt kunskapsmål i att läsa och förstå enklare texter i årskurs 1 och införa ett obligatoriskt bedömningsstöd i att läsa, skriva och räkna redan under det första skolåret.
 • Införa betyg från årskurs 4. 
 • Införa fler matematiklektioner i högstadiet.
 • Utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan
 • med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av idrottsämnet med 20 procent.
 • Utöka undervisningstiden i svenska för nyanlända elever och andra elever med liknande behov.
 • Förlänga skolplikten med ett år för elever i nuvarande årskurs nio som inte når gymnasiebehörighet. 
 • Införa obligatorisk läxhjälp, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever, för att alla elever ska få goda förutsättningar att lyckas.
 • Införa en skyldighet för huvudmännen att erbjuda sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. 
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm