anna_kaya_nyanlanda

Anna Kaya arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms universitet.

| Foto: Eva Dahlin
Pisa 2015

Anna Kaya: Skolan har stora problem med likvärdighet

Klyftorna i Pisa ökar mellan de som presterar bäst och lågpresterande elever. OECD menar att missgynnade elever måste få bättre stöd om den svenska skolan ska lyfta.
– Skolan har fortfarande stora problem med bristande likvärdighet, säger Anna Kaya, lärare i svenska som andra språk.

Jämfört med 2006 har skillnaden ökat mellan hög- och lågpresterande elever, och Sverige ligger över OECD-genomsnittet.

– Det indikerar att det uppdrag vi har att bidra till en ökad likvärdighet och tillgänglighet för alla, det uppdraget är viktigt. Vi har som utgångspunkt att det som är nödvändigt för vissa är bra för alla, säger Greger Bååth, vd för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Anna Kaya, lärare i svenska som andra språk, arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms universitet. Hon är glad över att de lågpresterande barnen klarar sig bättre i läsförståelse än tidigare.

– Detta är ett enormt viktigt kvitto för alla lärare, rektorer och annan skolpersonal som kämpat hårt för att ge alla elever kvalificerad undervisning, säger hon.

År 2014 fick OECD i uppdrag av regeringen att göra en utredning av den svenska skolan, med anledning det rekordlåga Pisa-resultatet från 2012.

Då kom man fram till att det bland annat krävdes mer kvalificerat stöd till elever som är nyanlända och elever i behov av särskilt stöd.

– En insats är att höja lärarnas förutsättningar, vår uppgift är att ge stöd bland annat genom kompetensutveckling, så att lärarna har förutsättning att jobba med det kompensatoriska uppdraget, säger Greger Bååth.

Där är regeringens specialpedagogiska lyft en del.

– Vi välkomnar det, men vi behöver höja den generella kunskapen och insikten, säger han.

Pisa 2015 visar också att elever med utländsk bakgrund i det stora hela inte har dragit ner resultaten.

– Det finns mycket kvar för regering och huvudmän att göra. Det finns fortfarande mycket att utveckla för att lärare ska kunna ägna sig åt sitt huvuduppdrag: att undervisa. Det är viktigt att poängtera det orimliga i att samhällets problem med integration och boendesegregation på sätt och vis blivit skolans problem att lösa, säger Anna Kaya.

Kommentera