ingrid_pihl_demokrati

Ingrid Pihl är nyligen omvald ledamot i LR:s förbundsstyrelse.

| Foto: LStockStudio/Jens Bäckström
Kongress

Så ska LR bli mer demokratiskt

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Delegaterna på Lärarnas Riksförbunds kongress har röstat igenom en ny stadga som strukturerar om delar av förbundet. Syftet är att stärka den interna demokratin, och inte minst att anpassa verksamheten till det faktum att allt fler medlemmar jobbar inom privat sektor.

Redan i våras tog kongressen beslut om ekonomiskt stöd och bättre facklig utbildning för medlemmar inom privat sektor. Höstens nya beslut ger samma medlemmar mer likvärdigt tillträde till förbundets beslutsfattande organ.

Fram till och med årets kongress har lärare i privat sektor varit i förkrossande minoritet bland delegaterna. Från och med årsskiftet kommer de att utgöra en egen valkrets när kongressdelegater ska väljas vilket ska ge dem proportionerligt många mandat.

– Rent konkret innebär det att det finns mandat vikta för kongressombud som kommer från privat och statlig sektor. När vi simulerat processenen tillföll 22 av 145 mandat medlemmar i de sektorerna. Det finns ingen fastställd gräns för antalet mandat, utan det bygger på en procentuell uträkning, säger Ingrid Pihl, nyligen omvald styrelseledamot.

Det totala antalet mandat förändras inte jämfört med tidigare. Det innebär att det i andra ändan av uträkningen finns befintliga valkretsar som förlorar mandat.

Vi är ju ett ganska konservativt förbund

På liknande vis ska medlemmar som jobbar i fristående eller statliga verksamheter ges plats i förbundets nya avtalsdelegationer.

– Tanken är att de som ingår i en avtalsdelegation ska ha en nära kontakt med förbundsstyrelsen i avtalsfrågor, dela med sig av sina egna erfarenheter från de avtalsområden de befinner sig i och bereda yrkanden som inte bara gäller HÖK, utan alla avtalsområden, säger Ingrid Pihl.

En annan förändring i stadgarna som klubbades under kongressen handlade om själva kongressupplägget. Från och med 2021 kommer så kallade förbundsmöten att hållas varje år, istället för en kongress vart fjärde år.

– Det ingår i tanken att vitalisera demokratin i förbundet. Men det finns också praktiska aspekter som att vi vill hålla isär personval och sakfrågor, säger Ingrid Pihl.

Betyder det att LR ska bli mer snabbfotat och kunna ändra riktning med kortare varsel? Inte direkt. De årliga förbundsmötena kommer fortfarande ingå i en fyraårscykel, där olika innehåll är styrt till olika år. Det tredje året varje cykel är vikt åt propositioner om förändringar i förbundet.

– Vi är ju ett ganska konservativt förbund, det är jobbigt med förändringar. Vi kommer att kunna lyfta vissa frågor varje år, men annat är fortfarande låst till vart fjärde år. Vi kommer exempelvis inte kunna ändra stadgarna varje år, säger Ingrid Pihl.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm