bocker
Ny rapport

Ojämlik tillgång till läromedel

Det är stora skillnader mellan hur kommunerna satsar på läromedel. Det visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund.
– Återigen visar det sig att likvärdigheten brister, säger ordförande Bo Jansson. 

Om rapporten

Lärarnas Riksförbund har analyserat huvudmännens läromedelskostnader, både ur ett femårsperspektiv och under 2014.

I kostnadsposten ”läromedel” ingår skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer, datorer, maskiner, bild och ljudmedier, studiebesök, kulturaktiviteter samt bokinköp till skolbibliotek och skolbibliotekarie.

Lärarnas Riksförbund har också genomfört en enkät genomförd bland cirka 700 lärare.

Läs hela rapporten ”Kostnadsökning eller kvalitetsminskning – En rapport om kommunernas kostnader för läromedel” här

Lärarnas Riksförbund har analyserat huvudmännens läromedelskostnader. Precis som inom många andra områden visar analysen att det är stora skillnader mellan kommunerna vad gäller hur mycket resurser som avsätts till kostnadsposten läromedel.

Resultaten presenteras i rapporten ”Kostnadsökning eller kvalitetsminskning – En rapport om kommunernas kostnader för läromedel”.

– Än en gång kan vi konstatera att likvärdigheten är otillräcklig. Vissa elever får en egen dator och de senaste läroböckerna medan andra får klara sig med läroböcker som inte blivit utbytta på flera år. De kommuner som investerar mest i läromedel per elev spenderar ungefär 2,5 gånger mer än de kommuner som spenderar minst. Det är orimligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Fyra av tio av de tillfrågade lärarna svarar i enkätundersökningen att deras möjligheter att köpa in tryckta läromedel har minskat under den senaste femårsperioden. 56 procent svarar att det endast ibland eller inte alls finns tillräckligt med resurser för att köpa in läromedel. Totalt sett är dock kostnaderna för läromedel den post som ökat mest hos huvudmännen mellan åren 2009 och 2014. En förklaring till det är förmodligen att en stor del av resurserna går till att köpa in datorer och läsplattor.

Bo Jansson säger att det är mycket viktigt att skolan är med i digitaliseringen och att huvudmännen investerar i den nya tekniken.

– Men man får inte glömma bort att om inköp av datorer och läsplattor ska bidra till att höja elevresultaten så måste de kompletteras med fortbildning för lärarna och bra digitala läromedel.

53 procent av lärarna svarar att eleverna har en egen dator samtidigt som knappt hälften tycker att det finns tillräckligt bra digitala läromedel. 43 procent av lärarna svarar att de inte känner sig bekväma med att använda digitala läromedel och de flesta svarar att de inte tycker att digitala läromedel är bättre än andra typer av läromedel.

Lärarnas Riksförbund trycker i rapporten på att det är viktigt att elever och lärare, oavsett huvudman, har tillgång till adekvata läromedel, både traditionella och digitala. Och för att datorerna ska kunna förbättra undervisningen måste lärarna få fortbildning, tekniken i sig kommer inte att höja resultaten om inte lärarna vet hur de ska använda sig av datorer och digitala läromedel

– Huvudmännen måste nu satsa på fortbildning för lärarna i digitala läromedel. Men det också viktigt att inköp av teknologi inte hindrar inköp av mer traditionella läromedel. Uppdaterade och välgjorda läroböcker ligger till grund för många lärares undervisning, säger Bo Jansson. 

Kommentera