anna_ekstrom_1

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lärarassistenter

Regeringen satsar 1 miljard på lärarassistenter

En kvart om dagen räckte inte – nu satsar regeringen mer pengar på assistenter till lärare. Nästa år ökas summan till en miljard kronor.
– Lärare behöver avlastning från det som inte är undervisning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Redan för ett år sedan valde regeringen att satsa 475 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på ett statsbidrag för att fler lärarassistenter skulle anställas i skolan.

När Skolvärlden i våras granskade den summan framgick det att pengarna inte skulle räcka långt. Om alla lärarassistenter skulle arbeta lika mycket i varje klass, innebar det i genomsnitt en kvart per dag och klass vid 40 timmars arbetsvecka – eller sex minuter per lärare om alla lärare och elever i grundskolan skulle få del av den.

Nu meddelar regeringen att man fördubblar satsningen till en miljard kronor som en del av budgetpropositionen för 2020 som läggs fram på onsdag nästa vecka.

– Vi tycker att lärare ska lägga sin dyrbara arbetstid på det som de är bäst på och det som ingen annan gör lika bra – nämligen undervisning. Jag vet hur mycket tid lärare lägger på annat. Vi vill att man ska kunna anställa lärarassistenter så att lärarna kan avlastas, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.  

Skolvärlden har tidigare bland annat intervjuat Per Lindqvist, professor på Linnéuniversitetet, som sedan 2017 drivit ett forskningsprojekt kring lärarassistenter.

Lärarassistenterna har enligt honom haft en avgränsande effekt på lärarnas uppdrag där man fokuserar på undervisning.  

– Men lärarnas arbetsbelastning upplevs som lika stor som innan man fick assistenterna. I vissa fall har man också gått upp i undervisningstid för att det ska gå ihop ekonomiskt, säger Per Lindqvist

Området kring lärarassistenter är i princip inte beforskat, i synnerhet inte i en svensk kontext. Varför väljer regeringen ändå att satsa så mycket pengar på detta?

– För att vi har gjort bedömningen att lärarna behöver avlastning och lärare behöver avlastning från det som inte är undervisning. Jag vill betona här att till den här satsningen hör att Skolverket också har fått i uppdrag att ta fram ett stödmaterial kring hur lärarassistenter ska kunna avlasta, säger Anna Ekström.

Tanken med det uppdraget är att Skolverket ska identifiera vilka uppgifter som behöver utföras av lärare. Sedan ska myndigheten också ge exempel på uppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. 

Utöver assistentsatsningen väljer regeringen även att förlänga Lärarlyftet II i sex år samt att utvidga satsningen så att fler lärargrupper får möjlighet att ta del av kursutbudet. Lärarlyftet går kortfattat ut på att lärare som skulle behöva behörigheter i fler ämnen kan få gå utbildning och få den behörigheten.

– Lärarlyftet är en viktig satsning. Med den här förlängningen och utvidgningen så hoppas vi kunna bidra till att lärarbristen mildras. Det är också positivt att vi har den långa tidshorisonten. Ett stort problem hittills har varit att Lärarlyftet har förlängts från år till år. Det gör att man inte kan få den kontinuitet som man kan behöva på en skola, säger hon.  

Regeringen har även en pågående insats som heter Specialpedagogik för lärande och den insatsen handlar om att fler lärare få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt och utveckla undervisningen.

I budgetpropositionen för 2020 föreslås att satsningen förlängs och utvidgas till att även omfatta skolformerna förskola, förskoleklass, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. 

– Jag är väldigt mån om att vi ska ha olika former av satsningar på kompetensutveckling som är nära lärarnas vardag och nära undervisningen. Vi vet genom TALIS-undersökningen att de svenska lärarna får mindre kompetensutveckling än vad lärare får i andra länder, säger Anna Ekström.
 
Slutligen föreslår regeringen även att Skolverket ska få 16 miljoner kronor extra för arbetet med att digitalisera de nationella proven. Förvaltningsanslaget beräknas sedan öka med 22 miljoner kronor 2021 och 24 miljoner kronor 2022.

Kommentera