per_lindqvist_lararassistenter
Lärarassistenter

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Vårändringsbudgeten innebär en satsning på 475 miljoner för fler lärarassistenter i år, med fortsatta satsningar på 500 miljoner året därpå.

På många håll i landet har lärarassistenter redan införts. Per Lindqvist är professor på Linnéuniversitetet och har sedan 2017 drivit ett forskningsprojekt på området.

– Vi skickade ut en enkät med till grundskolorna och gymnasiet där vi frågade om man hade tillsatt den här typen av tjänster de senaste tre åren. Det visade sig handla om 1,4 tjänster per skola, vilket är ganska betydande siffror – och nu blir det så klart ännu större i och med regeringens budget.

Vad lärarassistenterna kallas skiftar däremot.

– Kärt barn har många namn. De här nya yrkeskategorierna kan heta heltidsmentorer, supermentorer, läraradministratör, skolresurser, klassmentor eller skolkoordinator, förklarar Per Lindqvist.

Bland de skolor där nya avlastande tjänster har införts valdes tre ut för närmare observationsstudier under två års tid. Två är högstadieskolor med heltidsmentorer och den tredje är en gymnasieskola där den nya yrkeskategorin kallas för skolresurs. Gemensamt för alla tre skolorna är dock ett stort fokus socialt arbete.

– Heltidsmentorerna sköter exempelvis utvecklingssamtal och kontakt med hemmet. I de fall det behövs har de kontakt med BUP eller polis och agerar koordinator i elevärenden gentemot specialpedagog och kurator. Även på skolan där det kallas skolresurser handlar det mycket om socialt arbete, säger Per Lindqvist.

De uppgifter du beskriver är något befintliga yrkesgrupper i skolan skulle kunna ha. Varför behöver man tillföra en ny yrkeskategori?

– De väletabledare yrkesgrupperna som redan finns på skolan idag så som specialpedagoger, speciallärare och skolkuratorer har på något sätt gränsat in sitt arbete ganska väl. Det sker osynliga förhandlingar hela tiden, men de här yrkesgrupperna är ganska etablerade och det finns stabila gränser kring vad de gör och inte gör.

Samtidigt har alltfler uppgifter hamnat på lärarna.

– Ta till exempel specialpedagoger, idag definierar de sig som ”konsulter” och inte som ”lärarservice” på skolorna. Man sitter sällan med enskilda elever och har någon slags specialundervisning. Istället är det läraren som ska jobba med det här i ordinarie undervisning och specialpedagogen kan ge konsultativ hjälp.

Lärarassistenterna har enligt Per Lindqvist haft en avgränsande effekt på lärarnas uppdrag där man fokuserar på undervisning.

– Men lärarnas arbetsbelastning upplevs som lika stor som innan man fick assistenterna. I vissa fall har man också gått upp i undervisningstid för att det ska gå ihop ekonomiskt.

Ändå upplever många lärare assistentsatsningarna som positiva.

– Men även om arbetsbelastningen är lika stor upplever lärarna den som mindre psykiskt påfrestande. Tidigare kunde de ha klasser där du hade en extrem social problematik att hantera.

Vilka kvalifikationer som krävs för de avlastande yrkena skiljer sig däremot åt.

– På det ena högstadiet har man ställt krav på personlig lämplighet – helt enkelt social kompetens. På den andra skolan däremot vill man ha utbildade lärare som mentorer. På den tredje skolan anställs skolresurserna via Arbetsförmedlingen – det är alltså en arbetsmarknadsåtgärd.

Området kring lärarassistenter är i princip inte beforskat, i synnerhet inte i en svensk kontext. Varför tror du att regeringen väljer att satsa?

– Det är uppenbart. Det kommer saknas otroligt mycket lärare de närmaste åren. Det är klart att det måste finnas vuxna på skolan och då får man uppfinna en ny yrkeskategori. Så krasst är det.

Så lärarassistenterna är här för att stanna?

– När en ny art etableras i ett ekosystem så blir den tilldelad ett revir där den med tiden tillåts dominera. Idag och de närmsta åren framöver har vi en extrem lärarbrist och utbildar väldigt många lärare. Men när tiderna förändras och det blir mindre barnkullar kan det till och med bli en övertalighet av lärare – om lärarna då skulle vilja ta tillbaka reviret tror jag det kan bli svårt att återerövra det revir som lärarassistenterna tagit över.

Kommentera