Klassresan 

Så segregerad är skolan i våra storstäder: Göteborg

Under de senaste tio åren har nästan 8 000 elever gått ut grundskolan i Göteborg utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet.
– Det är skolsystemet som har misslyckats, inte barnen, säger Åse Hansson som är lektor i ämnes­didaktik vid Göteborgs universitet.

Åse Hansson menar att en viktig förklaring till att många elever inte klarar skolan är den pedagogiska segregationen.

– En stor grupp elever har inte tillgång till den goda undervisning som de borde ha. I dag är undervisningens utformning och lärarnas kompetens på ett systematiskt sätt beroende av den sociala strukturen på elevsammansättningen. På skolor och i områden där behovet av stöd, god kompetens och god undervisning är som störst, finns ofta den lägsta formella lärarkompetensen, säger Åse Hansson.

– Till det ska läggas att föräldrarna till elever på dessa skolor ofta har lägre utbildningsnivå, är mindre engagerade i skolarbetet och ställer inte samma krav som föräldrar i socioekonomiskt starkare områden gör. Dessutom är förväntningarna på elevernas resultat i utsatta områden lägre. Det blir en negativ spiral.

Vad gör man åt det?

– På kort sikt handlar det om att släcka bränder för att mildra de mest negativa effekterna. På lång sikt är det viktigast att den sociala sorteringen av eleverna hejdas. Sedan 1990-talet ökar den. 

– Att boendesegregation, fritt skolval, fri etableringsrätt och konkurrensutsättning av verksamheter på en skolmarknad driver på den sociala sorteringen styrks av forskningsresultat, och konsekvenserna för skolresultaten är negativa.

Vad bör man göra på kort sikt?

– En bra start är att lyfta fram lärarnas professionalism och öka deras autonomi. Lärarna, med sin långa utbildning, måste ges större möjlighet än vad de har idag att styra över sitt arbete och vara professionella.

– För att locka fler goda lärare till de tuffaste skolorna tror inte jag att det räcker att bara höja lönerna. Man måste också förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för bra lärararbete. Det handlar helt enkelt om att skapa flera goda skolor i förortsområdena.

*** 

Hur vill du öka andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet och hur vill du öka likvärdigheten?

Ingrid Andreae (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Gbg:
– Alla elever ska mötas av tron på att de kan lyckas. Elever som har det kämpigt ska få bra stöd. Lärare och rektorer ska ägna sig åt undervisning och frigöras från uppgifter som kan göras av andra. Studiero är en förutsättning för lärande, rektor ska ha mandat att upprätthålla ordning i skolan. Fritids kompletterar skolan, särskilt för de yngsta skolbarnen som slutar skolan tidigt på dan. Vi storsatsar på fritids för mer personal med rätt utbildning och för att alla barn ska ha rätt till fritids.

Kommentera