anna_ekstrom_klassrum

Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar Skolvärldens granskning av kommunernas sparande på skolan.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Spara på skolan

Anna Ekström: ”Det är inte acceptabelt”

Kommuner som använder statsbidraget som ska öka likvärdigheten i skolan till att fylla igen egna budgethål kan räkna med konsekvenser.
Det säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ett tydligt resultat av de senaste årens besparingar och nedskärningar inom skolan är ökad stress bland personalen och försämrad arbetsmiljö. 

Många lärare vittnar om hur de måste springa allt snabbare, om hur de tvingas arbeta på sin fritid för att hinna med, om återkommande sömnproblem och om hur de mår allt sämre.

– Det är en verklighet som jag känner igen. När jag träffar lärare i dag är det skillnad jämfört med för ett antal år sedan. Det första lärarna då tog upp var ofta lönen. I dag är det arbetsmiljön. Vi har också fått ett antal rapporter från bland annat Arbetsmiljöverket som handlar om en pressad arbetsmiljö, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Ska en skola vara riktigt bra måste man ha lärare som orkar med sitt jobb. 

Förstår du att många lärare känner sig jagade och anser att de inte kan göra ett bra jobb?

– Självklart förstår jag den reaktionen. Regeringen gör nu en rejäl satsning på skolan med hjälp av likvärdighetspengarna. Men det gäller att komma ihåg att ansvaret för resultat, kvalitet och arbetsmiljö ligger på de kommunala och fristående huvudmännen. 

Många kommuner sparar redan på skolan och kommer att göra så även under de kommande åren.

– Jag är medveten om att det finns en tuff ekonomisk verklighet i många kommuner. Jag är också medveten om att skolorna, i samtliga skolformer, har ökade elevkullar vilket förstås ökar skolans kostnader. Samtidigt är det så att regeringen har beslutat om ett likvärdighetsbidrag på 3,5 miljarder kronor till våra skolor. 

– Skälet till att regeringen har gjort den här satsningen är att den anser att skolan behöver ett resurstillskott och att det resurstillskottet ska går till just undervisning, elevhälsa och till de elever som behöver det mest.

Kommunalråd runt om i Sverige säger samma sak: Det finns inte mer pengar. Därför måste vi spara på skolan.

– Jag har full förståelse för att en kommun kan ha en trång ekonomi och ett tufft ekonomiskt läge. Skälet till att likvärdighetsbidraget finns är att regeringen gör bedömningen att det behövs ett resurstillskott, att det behövs en satsning på elevhälsa och undervisning för att skapa jämlikhet och goda kunskapsresultat.

Räcker pengarna?

– Regeringens bedömning är att detta är ett rejält tillskott. Det finns också inskrivet en framtida ökning av bidraget. 

– Förra året satsade regeringen 13 miljarder på skolan via olika statsbidrag. Utöver det finns välfärdsmiljarderna. Med dem vill regeringen säkerställa att kommunerna har goda ekonomiska möjligheter att fullgöra sitt viktiga uppdrag i välfärden.

En del kommuner använder likvärdighetsbidraget till att fylla igen kommunala budgethål.

– Det är inte meningen med det här bidraget. De resurser som vi från regeringens sida satsar på skolan ska också gå till skolan, till undervisning och elevhälsa, och inte till annat.  

– Hela syftet med bidraget är att öka resurserna till skolan. Därför finns det särskilt inskrivet att huvudmannen inte ska minska sina egna kostnader för förskoleklass och grundskola.

Om de gör det?

– Skulle det hända är det naturligtvis inte acceptabelt och det är heller inte något som jag som utbildningsminister kommer att acceptera. 

Vad händer med de som använder pengarna felaktigt?

– För det första kommer Skolverket följa upp det här statsbidraget. Det finns ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att man ska få bidraget och det är Skolverkets roll att följa upp att så också sker. 

– Jag som utbildningsminister kommer inte att stillatigande åse om ett så stort och viktigt resurstillskott som likvärdighetsbidraget inte skulle användas till det som det är avsett för. Det kommer naturligtvis få konsekvenser.

Enligt Riksrevisionen brister Skolverkets uppföljning av hur statsbidragen används.

– Vi har väldigt många statsbidrag till skolan. Att följa upp vartenda bidrag till varenda huvudman skulle medföra orimliga kostnader. Skolverket är ansvarigt för att det finns en uppföljning som är ändamålsenlig. 

– Det är upp till verket att lägga upp den utvärdering som man tycker är lämplig till respektive statsbidrag.

Har den kommunala skolan kommit till vägs ände?

– Jag kan bara konstatera att i dag ligger ansvaret hos kommunala och fristående huvudmän. Det är upp till dem att ta det ansvaret. 

Kommentera