Vuxenutbildning

C: ”Vi har drivit på länge för att få SFI-peng”

NY Fredrik Christensson

Fredrik Christensson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, i Centerpartiet svarar på Skolvärldens frågor.

Centerpartiet vill att sfi-samordnarnas ersättning baseras på elevernas språkresultat.
Det är därför partiet driver på för att en så kallad SFI-peng ska bli verklighet, ett krav som i januariavtalet resulterade i en statlig utredning som ska presenteras i slutet på mars.

Fredrik Christensson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, i Centerpartiet svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Staten har huvudansvaret för styrning och kvalité på utbildningen inom komvux. Det tycker vi är bra. Däremot vill vi inte förstatliga komvux. Centerpartiet anser att, det likt det övriga svenska skolsystemet, ska finnas olika utförare av komvux för att öka valfriheten och utbudet för eleverna.

– Alla utförare ska uppfylla och utgå från samma läroplan, kvalitetskrav och regelverk som styr innehållet utbildningen. Det gäller oavsett om utföraren är en kommun eller en fristående aktör.

– Centerpartiet ser samtidigt behov av att stärka stödet till kommunerna och bättre följa upp verksamheten. Vi delar därför Kliva-utredningens bedömning att Skolinspektionens granskning ska ske även på verksamhetsnivå och att Skolverket ska ta fram stödmaterial för upphandling.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Alla som anordnar komvuxutbildningar ska följa de krav på kvalitét och innehåll som reglerar verksamheten oavsett utförare. Vilka anordnarna blir styrs av vilka som uppfyller kraven på en fullgod utbildning. Kommunerna ska ha möjlighet att driva SFI i egen regi, men också möjlighet att välja privata utförare.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Ja. Självklart ska oegentligheter så som felaktiga betyg åtgärdas. Precis som inom övriga skolan måste betygen i vuxenutbildningen vara rättvisa och utgå från de betygskriterier som finns fastlagda. Olika åtgärder kan behöva vidtas för att förstärka tillsynen inom vuxenutbildningen, exempelvis inom SFI.

– De nationella proven inom SFI är ett viktigt stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar av elevers kunskaper. Vi anser att Skolinspektionen särskilt ska granska de skolor där betygen markant skiljer sig från resultaten på de nationella proven.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Nej. Kvaliteten inom vuxenutbildningen ska självklart vara hög. Vi vill bland annat att Skolinspektionen ska få utökat tillsynsuppdrag och att tillsynen inte bara ska ske på huvudmannanivå utan även på verksamhetsnivå. Centerpartiet vill även säkerställa att relevant information och statistik är tillgänglig. Det är viktigt både för att de som väljer utbildningar ska kunna göra informerade val och för huvudmannen att stärka utbildningskvalitén.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

Vi tycker det är bra med kontinuerlig antagning. Det kan vara särskilt viktigt för den som kommer som ny till Sverige. Den som får uppehållstillstånd ska så snabbt som möjligt integreras och påbörja studier i SFI. Antagningstiden är reglerat i Skollagen och innebär att SFI-studier ska påbörjas så fort som möjligt men senast inom tre månader efter ansökan.

– Det är till nackdel både för individen och samhället om tiden mellan uppehållstillstånd och påbörjandet av språkstudier är för lång. Flexibiliteten i antagningssystemet får dock inte leda till att undervisningen påverkas negativt, tillexempel genom att SFI-lärarna får sämre förutsättningar att planera undervisningen.

Bör SFI-peng införas?

– Ja. Centerpartiet har länge drivit på för att införa en så kallad SFI-peng. Det innebär att ersättning till SFI-samordnaren baseras på elevernas språkresultat vilket skulle leda till bättre resultat och att fler läser klart SFI.

– Centerpartiet fick genom införandet av en SFI-peng som en del av januariavtalet. En utredare kommer presentera förslag på hur ett system med SFI-peng skulle kunna utformas i mars 2022. Vi hoppas därför att ett system med SFI-peng kan införas inom kort.

Kommentera