Vuxenutbildning

M: ”Centralt rättade nationella prov motverkar glädjebetyg”

NY lars hjälmered M

Nej till sfi-peng, se över den kontinuerliga antagningen och införande av nationella, digitala prov som rättas centralt för att motverka glädjebetyg på komvux.
Det är några av Moderaternas förslag inom vuxenutbildningen.

Lars Hjälmered, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Nej vi tror att kommunen ska stå för utförandet, men att staten ska ställa krav och garantera kvalitet. Därför vill vi se en statlig tillsyn av vuxenutbildningen och SFI.

– Vi vill också utreda behörighetskrav alternativt legitimation av SFI-lärare.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Vi Moderater välkomnar olika utförare av utbildning men vi ser att tillsynen av vuxenutbildningen inte är tillräcklig. I dag sker endast en systematiserad tillsyn av vuxenutbildningen på huvudmannanivå och inte på enhetsnivå.

– Eftersom kommuner har olika system för att erbjuda vuxenutbildning där vissa erbjuder i egen kommunal regi och andra genom upphandling resulterar det i att alla verksamheter inte granskas då majoriteten av tillsynen sker på huvudmannanivå. Avsaknaden av en fullständig bild av vuxenutbildningen äventyrar utbildningens kvalitet och likvärdighet.

– Vi föreslår därför att Skolinspektionen bör få i uppdrag att granska den kommunala vuxenutbildningen både på huvudmannanivå och på enhetsnivå i likhet med den granskning som sker av grund- och gymnasieskolor.

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Vi har länge velat se digitala nationella prov som rättas centralt och externt för grundskolan och gymnasiet. Det skulle fungera som en motkraft mot glädjebetyg även på komvux.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Nej, vi anser inte att insynen är tillräcklig.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Den kontinuerliga antagningen inom komvux behöver ses över. Det är kanske möjligt att kontinuerlig antagning fungerar för vissa kurser men för andra är det olämpligt och inte önskvärt.

– Komvux är en viktig länk i utbildningskedjan, särskilt för elever som behöver en extra chans. Därför ska komvux finnas för de elever som ej tagit examen från gymnasiet och de som behöver komplettera för högskolebehörighet.

Bör SFI-peng införas?

– Nej.

Kommentera