Vuxenutbildning

MP: Förbjud vinstutdelande aktiebolag i vuxenutbildning

NY Annika Hirvonen Miljöpartiet

Annika Hirvonen, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, i Miljöpartiet svarar på Skolvärldens frågor.

Miljöpartiet säger nej till sfi-peng och vill att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av komvux.
Partiet poängterar också att kravet på att förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skolor i Sverige inkluderar vuxenutbildningen.

Annika Hirvonen, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, i Miljöpartiet svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Miljöpartiet vill att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av skolan som helhet, inklusive komvux. Det innebär ett förstatligande på så vis att staten då skulle ha det ekonomiska huvudansvaret för att alla elever och vuxenstuderande ges den utbildning som de har rätt till.

– Däremot vill vi inte ha en stor organisationsreform där alla delar flyttas till staten eftersom de lokala förutsättningarna är så olika mellan kommunerna och många beslut och avvägningar görs bäst på lokal nivå.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Miljöpartiet vill förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skolor i Sverige, det inkluderar även vuxenutbildningen. För oss är det självklart att de skattepengar som går till skolan ska nå fram till eleverna och de vuxenstuderande, och stärka utbildningens kvalitet. Då måste den nuvarande ordningen där skolor drivs i vinstsyfte avskaffas.

– Däremot välkomnar vi fler idéburna aktörer inom vuxenutbildningen. De har idag svårt att hävda sig i konkurrensen med de privata utbildningsföretagen eftersom de sällan kan erbjuda lägsta pris (vilket för övrigt är ett minst sagt undermåligt sätt att bedöma en utbildningskvalitet).

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Ansvaret för att det är rätt betyg som sätts ligger i första hand på huvudmannen, dvs kommunen. Men vi ser ju att marknadiseringen av skolan har lett till betygsinflation och glädjebetyg även i grund- och gymnasieskolan. Statens ansvar är att skapa ett hållbart utbildningssystem och en fungerande statlig tillsyn. Ett sätt att försöka stävja glädjebetyg är genom att skapa allt större och allt mer arbetskrävande kontrollsystem. Ett annat sätt är att avskaffa marknadsskolan och låta lärare ägna sig åt undervisning snarare än administration. Miljöpartiet förespråkar det senare.

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– För Miljöpartiet är det självklart att vi måste ha god insyn i alla verksamheter som finansieras med skattemedel. Idag finns det brister i den nationella statistiken om komvux eftersom användningen av entreprenad på olika sätt försvårar insamlingen.  Vi vill att statistikinsamlingen ska förbättras och uppgifterna som samlas in säkra och jämförbara.

– Från och med i år ska Skolinspektionen äntligen inte bara granska komvux på huvudmannanivå utan även på verksamhetsnivå, något som vi har sett som nödvändigt länge. Vi vill också att offentlighetsprincipen ska omfatta alla som anordnar utbildningar som finansieras med skattemedel.

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Det är nödvändigt att komvux är flexibelt och individanpassat för att de vuxna som studerar så snabbt som möjligt kan komma i arbete eller vidare studier. Vi kan inte ha ett system som låser in människor i en problematisk ekonomisk situation i flera månader i väntan på kursstart.

– Samtidigt innebär kontinuerlig antagning en utmaning och måste göras på ett sätt som fungerar för både lärare och vuxenstuderande. Lösningarna måste utformas lokalt eftersom behoven varierar både geografiskt och mellan olika ämnen och kurser.

Bör SFI-peng införas?

– Nej, vi vill inte införa fler marknadsmekanismer i skolsystemet. Dessutom tror vi inte att det skulle gynna utbildningens kvalitet. Snarare skulle det riskera en fragmentisering av utbildningsanordnare och göra det svårare att individanpassa utbildningen.

Kommentera