Organisering

Debatt: Separera grundskollärare och lärare i fritidshem

Klassrum
Foto: Shutterstock

Diskussionen om en ny facklig organisering för lärare blir nu alltmer intensiv, med ett extra förbundsmöte 26 oktober, därefter en medlemsomröstning och i maj 2022 ett avgörande förbundsmöte. Vi undertecknande vill här bidra med våra tankar om det senaste dokumentet från förbundsstyrelsen.

I ”Inriktningsdokument för ny organisering inför 26 oktober 2021” presenteras tanken på att alla lärare ska ingå i ett förbund, inom vilket det på kommunal nivå skapas tre skolformsföreningar – för (1) förskola, (2) grundskola och (3) gymnasieskola/vuxenutbildning.

Vi noterar att detta är en förändring jämfört med utredningen, där det talades om fem förbund som samarbetar inom en federation. I utredningen var utgångspunkten också lärarna – Sveriges lärare i förskolan; Sveriges lärare i grundskolan osv. – medan det nu är själva skolformen – Skolformsförening förskola; Skolformsförening grundskola osv.

Vi anser att det nya förslaget står i motsättning till LR:s traditionella betoning på professionen och motsvarande specifika behörighet, som grund för den fackliga organiseringen, till förmån för en mer arbetsplatsbaserad utgångspunkt. Detta är inte bara ett viktigt principiellt problem, som skapar otydlighet, utan det skapar också ett sätt att tänka som redan på förhand pekar ut hur den faktiska organiseringen av olika yrkesgrupper ska se ut.

Det vi framförallt ser som djupt problematiskt och som en avgörande fråga för hur vi kommer att ställa oss till det slutgiltiga förslaget på ny organisering, är tanken på att lärare i fritidshem och grundskollärare ska ingår i samma förening.

Vi tror det är väsentligt med tydlighet vad gäller skillnaden mellan olika professioner och att detta gäller även skillnaden mellan fritidspedagoger/lärare i fritidshem, å ena sidan, och grundskollärare, å andra sidan. Skillnaden i uppdraget, enligt Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, är tydlig. Det finns också viktiga skillnader i vilka delar av HÖK21 och dess bilagor (och motsvarande på friskolesidan) som är tillämpliga, liksom i anställningsvillkoren.

LÄS MER – ÅSA FAHLÉN: JAG VÄLKOMNAR EN ÖPPEN DISKUSSION

Ännu viktigare är de skillnader som finns i de konkreta utmaningar och problem som de två yrkesgrupperna ställs inför i det dagliga arbetet på skolorna. Det finns viktiga skillnader i vilka frågor som en facklig organisation behöver driva och det finns många exempel på hur intressena hos de två yrkesgrupperna hamnar i konflikt med varandra, inte minst i frågor kring rastvakter och kring att täcka upp för varandra vid raster och möten. Vi anser att vi inte kan kompromissa med LR:s traditionella inställning att klasslärare och ämnesundervisande lärare ska kunna fokusera på att undervisa.

Det är för båda yrkesgrupper därför avgörande att de får företrädas av ombud från den egna yrkesgruppen. Redan idag förekommer det att så inte är fallet, med uppenbara problem som följd, inklusive interna motsättningar i den fackliga organisationen. Låt istället varje medlemsgrupp driva sina egna hjärtefrågor direkt gentemot arbetsgivaren, genom sina egna ombud. Det är så vi bäst kan respektera kongressbeslutet 2020 att bifalla en motion med lydelsen: ”att förbundet verkar för en organisation där varje profession (lärare, lärare i fritidshem, förskollärare och studie- och yrkesvägledare) företräds av egna förtroendevalda, yrkesverksamma inom den aktuella skolformen i professionsspecifika frågor”, liksom skrivningen ”Det ska finnas en tydlig federativ karaktär för lärarnas organisering som tar hänsyn till identitet och särart” (den fjärde grundläggande förutsättningen enligt nyhetsbrev 30 september).

Vi är övertygade om att en ny lärarfederation bara kan innebära ett steg framåt, som bättre tillvaratar medlemmarnas intressen, om tydligt skilda kategorier av pedagoger garanteras en långt gången självständighet, med möjlighet att utforma sin egen verksamhetsplan och välja sina egna ombud. Det räcker inte att det finns en möjlighet att på lokal nivå skapa en särorganisering, utan åtskillnaden måste gå nerifrån och hela vägen upp. Utifrån en sådan grundstruktur kan det eventuellt, för att möta behov på mindre orter, finnas möjlighet att skapa gemensamma lokalorganisationer.

Det är genom en åtskillnad som vi skapar de bästa förutsättningarna för ett respektfullt samarbete, där vi, när situationen så kräver, kan använda vår gemensamma styrka gentemot arbetsgivaren.

Vår bestämda uppfattning är alltså att lärare i fritidshem inte ska tillhöra samma organisation som grundskollärare. Alternativet är att de istället organiseras med förskollärare. En sådan lösning motsvarar också resultatet av den undersökning som redovisas i LR:s organisationsutredning, där både förskollärare och lärare i fritidshem placerar varandra som den kategori som de helst ingår i samma förbund/förening som (Tabell 7.1, s 84).

Vi förespråkar någon av följande två lösningar:

A) Att förbundet Sveriges lärare organiseras med yrkesföreningar (såsom man till exempel gör inom Läkarförbundet), istället för skolformsföreningar, och att de delas in på följande sätt:

  • Yrkesföreningen för förskollärare och lärare i fritidshem
  • Yrkesföreningen för grundskollärare
  • Yrkesföreningen för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildningen.

Varje yrkesförening väljer sina egna ombud.

B) Att förskollärare och lärare i fritidshem organiseras som ett eget förbund, som samarbetar med förbundet för lärare i grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen samt förbundet för skolledare inom ramen för den gemensamma organiseringen i SACO, som föreslås i inriktningsdokumentet.

Marcus Carlstedt, Simon Sandström, Kristina Ringqvist, Anna Maria Nord, Anne-Marie Gustafsson, Monica Hansson, John Nilsson, Eva Löfqvist-Berscényi, Lars Santelius, Marianne Bäckström, Britt-Marie Selin, Aphrem Abdulmasih, Lisa Grönberg, Irène Ziverts, Ragnar Sjölander, Mats Sandgren, Peter Lindholm, Patrik Söderström, Johan Enbuske, Elisabeth Sandstedt (samtliga föreningsombud/biträdande föreningsombud samt huvudskyddsombud inom LR-Stockholm)

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm