hogstadiet

Högstadieskolor får möjlighet att införa distansundervisning, men LR:s skärpta krav på huvudmännen kvarstår. Bilden är ett montage.

| Foto: Jennifer Glans, Shutterstock.com
Corona

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Högstadieskolor får möjlighet att införa distansundervisning, om det krävs för att minska trängsel. Beskedet välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som kräver en rad åtgärder inför terminsstarten.

På fredag planerar regeringen besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet.

Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagen och innebär att det är upp till respektive huvudman att avgöra om fjärr- eller distansundervisning är nödvändigt i högstadierna för att minska trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

– Det är samma regler som tidigare gällde för de öppna gymnasieskolorna. När vårterminen nu börjar kommer öppna grundskolor att kunna använda sig av distansundervisning i högstadiet. Högstadiet kommer alltså att kunna använda samma regelverk som gymnasiet använt, säger Anna Ekström. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, beskriver beskedet som positivt. Framförallt för att det ger högstadieskolorna möjlighet att anpassa sig efter rådande situation och bedriva undervisning både digitalt och i klassrummen.

– För att se till att smittspridningen inte ökar krävs åtgärder, samtidigt måste vi försöka minska det kunskapstapp som har uppstått under pandemin. Undervisning i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta elever och därför ser jag det som positivt att högstadielärare inte behöver övergå till att bara undervisa på distans, utan också kan fortsätta undervisa i skolan så länge smittspridningen är under kontroll, säger hon.

Innan fjärr- eller distansundervisning tillämpas på högstadiet måste huvudmannen första ha uttömt möjligheten till övriga åtgärder, som att exempelvis anpassa schemaläggningen så att färre elever är i skolan samtidigt eller tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga.

Det här kräver, påpekar Åsa Fahlén, att arbetsgivaren tar sitt ansvar och faktiskt ser till att riskbedömningar genomförs.

En tidigare enkätundersökning bland LR:s skyddsombud i skolorna visade nämligen att vart fjärde skyddsombud bedömer att deras skola inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Närmare var femte bedömer att deras skola inte gör riskbedömningar utifrån smittan, och endast 35 procent bedömer att skolan gör riskbedömningar fullt ut.

– För att kunna skydda lärare, elever och övrig skolpersonal måste skolorna genomföra riskbedömningarna och sen vidta åtgärder så att man kan följa de riktlinjer som finns.

Inför terminsstarten har LR nu beslutat att rikta ett antal krav på huvudmännen för att inte skolmiljön ska bli en källa till smittspridning. Först och främst handlar det om att genomföra riskbedömningar i form av att exempelvis utvärdera lokaler, se över hur många individer som träffar varandra och se över ventilationen.

Lärarfacket vill dessutom se att munskydd erbjuds i alla skolor – till både lärare och elever. Annars vill man att skolan hålls stängd. Samt att huvudmännen inför riktlinjer om att även skolan ska följa de allmänna rekommendationerna om maximalt åtta vuxna personer träffas. Enligt facket måste vuxna både i skolor och Komvux omfattas, och undervisning och lokaler anpassas. Om det inte är möjligt vill man att skolan hålls stängd.

– Syftet med kraven är att minska smittspridningen och se till att våra medlemmar har en trygg arbetsmiljö. Pandemin har pågått i snart ett år, vi befinner oss i en andra våg och det finns risk för en tredje. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan, både för individens skull, men även samhällsekonomiskt. Fjärr- och distansundervisning är inte lika bra för eleverna och det är en enorm arbetsinsats för lärarna. Därför är alla åtgärder vi kan vidta för att på ett säkert sätt ha undervisning i skolan viktiga, säger Åsa Fahlén.

Förordningsändringen träder i kraft den 11 januari 2021.Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Kommentera