Ett spännande och viktigt 2018 ligger framför oss

Under hösten 2017 tecknade vi i Lärarnas Riksförbund, tillsammans med våra kollegor i Lärarförbundet, flera avtal på den privata sidan. Bland annat det största avtalet på den privata sidan, det så kallade Friskoleavtalet, med Almega. Strax innan jul utväxlade vi sedan yrkanden med SKL inför det stora kommunala avtalet, HÖK18, som berör över 200 000 lärare och studie- och yrkesvägledare. 2018 inleds nu med förhandlingar med SKL för att vi ska kunna teckna ett nytt avtal. 

I alla dessa förhandlingar har vi i LR drivit samma saker. Vi vill att lärare ska ha förutsättningar att bedriva en kvalitativ undervisning, utan att riskera sin hälsa. Den höga arbetsbelastningen drabbar ytterst eleverna när det inte finns tillräcklig tid till för- och efterarbete av lektionerna. Arbetsbelastningen måste ner så att sjukskrivningarna och flykten från läraryrket hejdas. 

För att lärare ska kunna fullgöra sitt uppdrag och möta samhällets behov måste ett nytt avtal ge landets lärare bättre lönevillkor och arbetsförutsättningar för ökad attraktivitet, utveckling och bättre resultat.

Läraryrket ska vara intellektuellt stimulerande, roligt, spännande – och man ska samtidigt kunna må bra, ha ett privatliv. Detta är det enda sättet att kunna locka fler lärare och även få de lärare som finns i skolan att stanna kvar. Det är grunden för att alla elever ska få den skolgång de har rätt till. Det är i förlängningen en förutsättning för vårt demokratiska samhälle. 

Sverige har också val i höst och det betyder att vi i Lärarnas Riksförbund kommer att vara aktiva och rikta oss mot politiker på alla nivåer. De förändringar vi vill se för skolan kan inte åstadkommas enbart genom avtal. Staten måste kliva fram och ta ett betydligt större ansvar för att skolan i 290 kommuner och hos ett betydande antal fristående huvudmän ska fungera. 

Det behövs övergripande förändringar för att skolan ska bli mer likvärdig och resultaten förbättras. Vi behöver exempelvis få Skolkommissionens förslag på plats, med bland annat en statlig finansiering för skolor som behöver särskilda resurser. Detta är en av valets viktigaste frågor.

De förbättrade skolresultaten i internationella undersökningar är ett resultat av att fokus sedan ett antal år satts på undervisningen och på kunskapsuppdraget. När lärare och elever ges möjlighet att ägna sin kraft åt undervisning och inlärning ger det resultat!

Målet är att alla elever ska få den skolgång som de har rätt till och kunna nå så långt som det är möjligt. Det kräver att elever möts av behöriga lärare, syvare med studie- och yrkesvägledarexamen och speciallärare/specialpedagoger i skolan. Personer som har rätt förutsättningar både vad gäller lön, arbetsförhållanden och fortbildning.

Det är genom erfarna och yrkesskickliga lärare som elever stimuleras att anstränga sig och nå toppen av sin förmåga. Detta måste skolans huvudmän inse.

PS. Läs gärna om Pax i skolan, en metod för lågstadiet som ger goda resultat. Jag har gjort ett studiebesök på Gärdesskolan i Stockholm som arbetar med Pax och blev verkligen imponerad.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #1 2018

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm