Den 21 maj fattade LR:s förbundsmöte beslut om att inrätta Sveriges Lärare från 1 januari 2023. Det fattades också beslut om att därmed lägga ner Lärarnas Riksförbund. Det var en lång och värdig diskussion innan besluten fattades, med tydlig majoritet. Ett visst vemod fanns i församlingen, men framför allt en stark och positiv känsla av att ”nu gör vi det; det här blir bra!”.

Frågan om att göra gemensam sak med Lärarförbundet har ju diskuterats under många år, men varför var det läge just nu? Saker och ting har förändrats genom åren. Våra medlemsgrupper ser mer och mer lika ut, medlemmarnas åsikter i både villkorspolitik och utbildningspolitik är väldigt lika och förbundens ställningstaganden har också blivit mer och mer lika. Båda förbunden har i dag krav på behörighet för medlemskap, båda anser att staten måste ta huvudansvaret för skolan, båda förbunden är medlemmar i Saco och vi är överens om att skolledarna ska ha ett eget förbund.

”Majoriteten trodde på det”

Detta är grunden till att förbundsstyrelsen (FS) arbetade fram ett inriktningsdokument, tillsammans med Lärarförbundets och Sveriges Skolledares förbundsstyrelser, under hösten 2021 samt beslutade att ta det till en medlemsomröstning.

Trodde ni medlemmar på en ny organisering på det sätt som inriktningsdokumentet beskrev? Ja, det gjorde en överväldigande majoritet av er! Därför lade FS en proposition till förbundsmötet om att inrätta Sveriges Lärare och Facken inom utbildning. Denna proposition har nu behandlats på förbundsmötet i några omgångar och slutligen låg ett förslag på förbundsmötets bord den 21 maj.

Beslutet innebär två suveräna förbund: ett för lärare och studie- och yrkesvägledare, Sveriges Lärare, och ett förbund för skolledare, Sveriges Skolledare. Dessa två förbund hålls ihop genom Facken inom utbildning. Där har vi det vi vill ha gemensamt.

”Jag står till förfogande som ordförande”

Nu ska vi se till att vår fackliga kraft och vårt inflytande blir ännu större. Jag vet att man i många LR-föreningar redan har etablerat en kontakt eller ett samarbete med sina Lärarförbundskollegor och det är bra. Nu har vi ett beslut och kan ta ny fart i detta arbete. Tanken är att det ska utgå ifrån era lokala förutsättningar och att ni ska formera er för att få maximal facklig styrka där ni är. I formandet av det nya behöver vi alla er medlemmar och ombud.

Jag för min del kommer att finnas kvar som ordförande till 2024 och kommer att dela ledarskapet i Sveriges Lärare med Johanna Jaara Åstrand fram till Sveriges Lärares första ordinarie kongress 2024. Jag kommer även att stå till förfogande in mot kongressen, men det är den nya kongressen som väljer sin ordförande. Spännande tider!

Sist, men inte minst viktigt, önskar jag er alla en riktigt härlig sommar!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

  • Ledare i Skolvärlden #5 2022
Kommentera

Lärarnas Riksförbund driver riktigt bra politik. Vi tar utgångspunkt från lärarnas och vägledarnas vardag och vi har identifierat problemen. Vi har också lösningar på vad som måste göras.

En sak är vårt förslag på nytt lönesystem. Dagens lönesystem tar sin utgångspunkt i den liberalisering och den marknadisering som svepte över svensk arbetsmarknad under tidigt 1990-tal.

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver ett nytt lönesystem. Jag har tagit upp det i en tidigare ledare, men här vill jag beskriva det mer i detalj. Centralt är att ett nytt lönesystem för lärare måste byggas upp parallellt med att ett professionsprogram inrättas.

Vi vill att det framtida professions-programmet för lärare, med tillhörande meriteringssystem, ska innehålla fem steg, från legitimerad lärare till lektor. I det ska även beskrivas vilket ansvar för olika arbetsuppgifter som är tänkbara för de olika stegen. Slutligen har vi ett förslag om hur ett nytt lönesystem för lärare bör skapas, där de individuella och differentierade lönerna vägs upp av en tydligt utformad så kallad ”erfarenhetskomponent”.

Det viktigaste verktyget för att påverka lönestrukturen är att införa tydliga, nationella regler för meritering som är kopplade till erfarenhet och fortbildning. De erfarenheter vi har av kommunalt huvudmannaskap och kommunerna som motpart vid avtalsförhandlingar, leder fram till slutsatsen att det bästa sättet att uppnå detta är via statlig reglering.

”Det här måste ett hållbart lönesystem bygga på”

Ett nytt och hållbart lönesystem måste bygga på formell meritering, reglerad fortbildning och kriterier för erfarenhet. De två första finns med i regeringens förslag till professionsprogram. Däremot saknades att mer kvalificerade arbetsuppgifter knyts till de olika meriteringsstegen.

Vi vill se ett nytt lönesystem som gör det möjligt att en del av lönen baseras på erfarenhet och en del på individuell och differentierad lön. Det här förslaget menar vi gör det.

Att ha en bra politik och bra lösningar är dock en sak. Hur kan vi få detta att hända? Alla fackförbund måste hela tiden ställa sig frågan ”Hur kan vi bli ännu bättre för våra medlemmar?”. För att till exempel ha möjlighet att förändra lönesystemet behöver vi ökad facklig styrka. Utifrån medlemsomröstningen, där nästan 80 procent av medlemmarna röstade ja, pågår nu en process att tillsammans med Lärarförbundet etablera Sveriges Lärare.

Processen inleddes med ett förbundsmöte som ägde rum under april. Där diskuterade delegater från lärarfacken och Sveriges Skolledarförbund, propositionen om en ny organisering av lärarna och skolledarna. Slutligen kommer det att vara vårt förbundsmöte den 21 maj som fattar beslut om en ny facklig organisering.

”Facket är vi alla tillsammans”

En organisation, oavsett om det är LR eller Sveriges Lärare, är dock aldrig starkare än dess medlemmar och deras ombud. Därför arbetar vi just nu också med den mycket viktiga ”Ombudssatsningen”. Det är nämligen helt avgörande att vi har ombud på varje arbetsplats och det är grundläggande att alla medlemmar hjälps åt att organisera sig och väljer sina ombud. Vi behöver kunniga och engagerade lokala fackliga ombud och därför får man som nyblivet ombud en mycket bra centralfacklig utbildning som man har ovärderlig nytta av.

Facket är vi alla tillsammans och genom att driva våra frågor tillsammans genom våra ombud är vi starka gentemot arbetsgivaren. Med energi, kunskap och vilja kan vi försätta berg!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

  • Ledare i Skolvärlden #3 2022
Kommentera

Vi har nu ett nytt och mycket spännande år framför oss. Under året ska vi i Lärarnas Riksförbund ta viktiga beslut om förbundets framtid. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag från kongressen 2020 att utreda hur vi i LR bäst kan tillvarata medlemmarnas intressen. Det handlar om hur vi ska vara organiserade framåt för att uppnå maximal medlemsnytta, slagkraft och organisatorisk styrka. Detta har vi arbetat intensivt med sedan dess. Under arbetets gång har vi tagit emot inspel både från medlemmar, ombud och förbundsmötesdelegater. Allt för att göra förslaget så bra som möjligt.

Tanken är nu att ta förslaget på ny organisering till förbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, i maj, men innan dess behöver vi höra hur du som medlem ställer dig. Det måste alltid vara medlemsviljan som står i fokus för förbundets ställningstaganden. Därför kommer vi att genomföra en rådgivande medlemsomröstning i slutet av januari och början av februari, där alla yrkesverksamma medlemmar får göra sin röst hörd. Demokrati är viktigt inom Lärarnas Riksförbund, så ta vara på din möjlighet att påverka. Varje röst är viktig och gör skillnad.

Medlemsomröstningen handlar om huruvida vi ska gå vidare med planerna på en ny organisering tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund, i syfte att skapa en federation bestående av två nya fackförbund, Sveriges lärare och Sveriges skolledare. Dessa två förbund kommer att, var för sig, vara medlemmar i Saco. Läs mer om hur förslaget ser ut i det inriktningsdokument som vi tagit fram.

Fundera och tänk efter hur du personligen ställer dig, och som sagt, gör din stämma hörd! Det är avgörande att röstdeltagandet blir högt för att resultatet ska få god legitimitet.

Det är viktigt att understryka att en större organisation i sig inte behöver vara bättre. Det som är syftet med en ny organisering är att kunna leverera bättre för Sveriges lärare och att hitta en struktur som är rätt och som ger möjligheter att förbättra medlemmarnas arbetssituation. Målet för det arbete som väntar är att lärare ska få en balans mellan förutsättningar och krav, med ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget. Vi behöver också etablera ett professionsprogram – och få staten att ta över ansvaret för skolan.

Jag har personligen landat i att jag tror att en ny organisering, och ett nytt förbund för lärare och studie- och yrkesvägledare, är rätt väg att gå. Det som finns i inriktningsdokumentet har förutsättningar att både skapa en större, enad facklig styrka och större möjligheter att tillvarata olika medlemsgruppers särart, yrkesidentitet och speciella förutsättningar, alltså både styrka och spets.

Låt oss nu hjälpas åt att se till att så många som möjligt av alla våra yrkesverksamma medlemmar röstar!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

  • Ledare i Skolvärlden #1 2022
Kommentera

Snart stundar en välförtjänt julledighet för er alla lärare och studie- och yrkesväg-ledare. Detta efter ännu en termin delvis präglad av coronaviruset. Pandemin håller fortsatt världen i ett fast grepp och har återigen utmanat skolans verksamhet på många håll i landet.

Nu är det också den tiden på året då många lärare sätter betyg. Ett viktigt, men inte alldeles okomplicerat uppdrag. Det finns rapporter som visat att påtryckningar mot betygssättande lärare är ett vanligt förekommande fenomen. Att framför allt föräldrapåverkan är mycket stor bekräftas också av en ny undersökning som finns att läsa om på Skolvärlden.se. Resultaten manar till eftertanke.

Att drygt 15 procent av de tillfrågade lärarna vittnar om att de pressats av rektor att ändra betygssättningen och att hela 26 procent uppger att de utsatts för påtryckningar av föräldrar som försökt få dem att ändra elevernas betyg är allvarligt. Detta är något som vi i Lärarnas Riksförbund länge pekat på och velat komma till rätta med.

Jag är övertygad om att detta är en av de negativa effekterna av en konkurrensutsatt skolmarknad där elever och föräldrar främst betraktas som kunder, som köper en vara. Det är den professionella läraren, och ingen annan, som ska och bäst kan avgöra vilket betyg som motsvarar elevernas kunskaper. Om den synen devalveras är vi riktigt illa ute.

”Politikerna måste lyssna på professionen”

Det marknadstänkande som tagit över skolan har inneburit att skolans huvuduppdrag helt enkelt kommit bort, alltså att ge alla elever, oavsett bakgrund, goda kunskaper för att kunna komma ut i samhället, göra sina egna val och skapa sig en egen framtid.

Lärarnas Riksförbunds enträgna röst i frågan har bidragit till att dessa systemfel seglat upp som ett hett diskussionsämne i skoldebatten under året. Allt fler anser att en statlig finansiering av skolan är en förutsättning för ökad likvärdighet och att skattebetalarnas pengar som är ämnade för elevers utbildning ska gå just till det.

Detta visar också vår stora väljarundersökning inför valåret, där en majoritet av väljarna, oavsett partisympatier, vill se ett statligt ansvar för skolan och förbud mot vinstuttag. En likvärdig, kompensatorisk skola över hela landet är ingen vänster–högerfråga som politiken försöker göra det till. Det borde i stället vara något som enar politiken!

Politikerna och partierna måste ta av sig de ideologiska skygglapparna, lyssna på väljarna och på professionen och se på vad svensk skola behöver för att alla elever ska få likvärdiga möjligheter att lyckas.

Vi behöver bygga en likvärdig skola med tydligt kunskapsfokus där det finns en stor tillit till lärarprofessionen. Det är också så vi kan främja ett demokratiskt och öppet samhälle där alla ges möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Kunskapsskola i stället för marknadsskola!

Kommentera

I den politiska turbulens som Sverige befunnit sig i under denna mandatperiod och mitt i den pandemi som Sverige fortfarande delvis befinner sig i har tyvärr inte tillräcklig kraft funnits för att göra de verkligt viktiga satsningarna på skola och utbildning.

För Lärarnas Riksförbund fortsätter dock kampen för den likvärdiga skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid. Vi lärare behöver ha de bästa förutsättningarna för att bedriva en högkvalitativ undervisning, allt för att säkra svenska elevers kunskapsutveckling och ett hållbart, kvalitativt och demokratiskt samhälle.

En undersökning av Arbetsmiljöverket visade nyligen att nästan varannan lärare i grundskolan har besvär med hälsan till följd av arbetet. Med pandemin har en hög arbetsbelastning blivit ännu högre. Därför är det så viktigt att lärare ska ha bestämd undervisningstid och därtill hörande för- och efterarbetstid. För studie- och yrkesvägledare måste det införas ett tak för antal elever att vägleda och antalet arbetsplatser man ska täcka in måste begränsas. Därutöver krävs det breda satsningar på skolan. När vi nyligen firade Skolans dag över hela landet framfördes dessa krav.

DET ÄR VIKTIGT att göra yrkena attraktiva, hållbara och utvecklande genom hela yrkeslivet. Det är helt avgörande för att skolan ska kunna ge eleverna de kunskaper de har rätt till, men varken kommuner eller fristående skolor har förmått att ge lärare samt studie- och yrkesvägledare möjlighet och tid att med kvalitet utföra sina uppdrag.

”Sverige behöver en rejäl kraftsamling för skolan och lärarna”

Lärarnas Riksförbund kräver att Sveriges politiker agerar utifrån den kris som skolan nu befinner sig i. Ansvariga politiker måste säkra att skolan kan hantera konsekvenserna av pandemin, men också råda bot på de problem som fanns redan långt före virusutbrottet. Annars kommer en ny version av klassamhället att befästas. Varje år lämnar över 17 000 elever, nästan 600 hela skolklasser, grundskolan utan att vara behöriga till ett nationellt gymnasie-program. Det är oacceptabelt!

SKOLAN ÄR I AKUT behov av en seriös och långsiktig politik över partigränserna, bortom regeringskriser och politisk turbulens. Det är viktigt att fortsätta med de stora skolpolitiska reformerna. I Januariavtalets punkter för skolan fanns viktiga förändringar, men överenskommelsen är inte längre giltig och endast ett fåtal punkter har bockats av. Många viktiga reformer riskerar nu att gå upp i rök eller dras i långbänk. För Lärarnas Riksförbund handlar politiken om att viktiga reformer behöver genomföras för att bryta den negativa utvecklingen, oavsett Januariavtal eller ej. Finns viljan åtgärdar man problemen.

Jag hoppas att politikerna nu tar vara på chansen till en nystart. Sverige behöver en rejäl kraftsamling för skolan och lärarna. Det sägs ofta att det kinesiska tecknet för ”kris” består av tecknet för ”fara” och tecknet för ”möjlighet”, men det sistnämnda kan också betyda ”motor” eller flygplan. Krisen i skolan kan alltså bli en motor för nödvändiga förändringar för att få skolan att lyfta.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

  • Ledare i Skolvärlden #7 2021
Kommentera