distansundervisning
Foto: Shutterstock
Coronaviruset

Skolchefer vädjar till Skolverket: Vi behöver tydlighet och vägledning

Skolverket har frågat skolchefer landet runt hur det går med distansundervisning, examinationer, särskilt stöd med mera. Skolvärlden har tagit del av svaren.

Huvudmännens största utmaningar

Flera huvudmän lyfter följande:

  • Det kompensatoriska uppdraget försvåras, skillnaderna mellan de elever som lyckas och de som inte lyckas ökar.  
  • Distansundervisning ställer höga krav på elevens vårdnadshavare och hemsituation (studiero, stöd, mat, teknisk utrustning i hemmet).
  • Bemanning, många har hög frånvaro bland personalen.
  • Hög frånvaro bland elever i grundskolan gör att lärare tvingas undervisa i klassrummet och på distans parallellt.

För att få en bild av situationen på landets skolor har Skolverket skickat ut en enkät till sitt nätverk av skolchefer från små och stora kommuner och fristående huvudmän. Frågorna handlar bland annat om distans- och fjärrundervisning, ämnen som fungerar bättre/sämre i dagsläget, avgångselevernas situation och elever som av olika skäl riskerar att drabbas extra hårt av stängda skolor och det ansträngda läget.

Här sammanfattar Skolvärlden enkätens viktigaste teman:

Önskemål om stöd från Skolverket

På frågan vilken hjälp huvudmännen mest av allt önskar sig från Skolverket finns allt från önskemål om empati till förslag på lagändringar bland svaren. Inte minst efterfrågas tydlighet och vägledning från myndigheten, så att inte alla huvudmän sitter och uppfinner sina egna hjul för att lösa samma problem.

Man önskar en översyn av kurser som innehåller moment som är svåra att genomföra på distans, och direktiv hur man ska tänka vid betygssättning i de ämnena. Huvudmännen vill också se ”stöd för flexibilitet i tolkningen av lag och förordning”, och de hoppas kunna få statsbidrag för oväntade utgifter.

Distansundervisningen på gymnasiet

Lösningarna skiljer sig mellan olika huvudmän, och på sina håll finns skillnader även mellan skolor hos samma huvudman. Vissa kommuner ordnar stöd till lärarna i form av webbportaler och webbinarier. Stockholm stad skriver att ”på två dagar har personalen lärt sig lika mycket som annars tagit 5 år”.

Närvaron är hög och hos vissa huvudmän är den till och med högre än normalt. En huvudman rapporterar att hemmasittare har höjt sin närvaro. Samtidigt rapporterar man en oro för elevgrupper som kan ha svårt att klara av distansundervisning, som elever på språkintroduktion eller elever utan trygg hemmiljö.

Avgångselevers möjlighet att examineras

De flesta huvudmän skriver att de prioriterar avgångseleverna. Exempelvis genom att se till att just den gruppen i första hand undervisas av sina ordinarie lärare, och genom att fokusera undervisningen på de kunskapskrav som eleverna ännu inte uppnått. Man försöker också genomföra yrkesprogrammens praktiska moment genom mindre elevgrupper och noggranna föreskrifter om handtvätt.

Elever i behov av stöd och/eller med social problematik

Det här är ett av de största problemen för skolorna. Huvudmännen svarar att extra anpassningar och särskilt stöd kvarstår ”i möjligaste mån” även vid distansundervisning. Hos flera huvudmän är elever med dessa svårigheter fortsatt välkomna till skolan, medan andra stängt helt.

Ett par huvudmän påpekar att skolans kompensatoriska uppdrag försvåras. Utöver elever med sociala eller funktionsrelaterade problem finns även elever som saknar tekniskt utrustning eller kompetens att delta i undervisning via nätet.

Kommentera