elevhalsa3
Foto: Shutterstock
Debatt

”Vi måste lyfta elevhälsan när skolan flyttar hem”

Debatt ”Nu är tiden för att samla skolors elevhälsopersonal och genomföra såväl förebyggande som åtgärdande insatser för elever i behov”, skriver debattörerna.

På många skolor pågår intensivt arbete med övergången till fjärr- och distansundervisning. Många elever befinner sig hemma redan innan beslut om en formell skolstängning. På sina håll gapar klassrummen tomma. Såväl organisationer, grupper och individer befinner sig under stark stress. Lärare och annan skolpersonal gör ett fantastiskt arbete på kort varsel i denna omställning.

En skolstängning innebär i praktiken att ”skolan flyttar hem”. Vårdnadshavare träder nu in i en speciell roll som skolföräldrar och lärare träder in i en roll som lärare på distans. Dessa livsvärldar vävs ihop på ett helt annat sätt än tidigare. Även elevrollen förändras med ökat eget ansvar för lärandet. Men, vi vet att elevers förutsättningar för lärande hemma varierar. I detta skede är det viktigt att fundera på hur eleverna får sin rätt till utbildning inklusive elevhälsa tillgodosedd. Såväl lärare som elevhälsopersonal har lyft fram att likvärdighetsfrågorna ställs på sin spets.

Vi kan räkna med en ökning av psykisk ohälsa

Vi vet att elevers hemförhållanden skiftar stort och med ökad psykisk stress och oro hos såväl elever som vårdnadshavare kan vi räkna med en ökning av psykisk ohälsa.

Folkhälsomyndigheten liksom regeringen betonar att Coronaepidemin är ett hot mot folkhälsan. Medan många kanske tänker på risken att smittas är det också viktigt att vi förstår hoten mot den psykiska hälsan. Vi kan konstatera att olika skolor och huvudmän kommit olika långt i förberedelserna och har olika förutsättningar i omställningen. Hur väl skolor integrerar elevhälsoarbetet i denna omställning kommer att bli avgörande för hur vi klarar av att möta elevers behov av stöd.

Nu är tiden för att samla skolors elevhälsopersonal och genomföra såväl förebyggande som åtgärdande insatser. Elevhälsopersonalen behöver tillsammans med lärare identifiera såväl möjligheter och risker i utformningen av fjärr- och distansundervisning, bidra med kompensatoriska lösningar för de elever som behöver sådana och följa upp elever i riskzon.

Konkreta saker som elevhälsopersonal kan bidra med är till exempel: 

  • Stöd till lärare i planeringsarbetet av undervisningen.
  • Att bidra till att bedöma elevers behov i den nya undervisningssituation som uppstår.
  • Genomföra uppföljande och stödjande insatser till elever kring såväl hälsa, välbefinnande och lärande.
  • Föräldrastöd kring den förändrade skolförälderrollen.
  • Medan generella informationskampanjer med tips på t ex studieteknik, stresshantering och livsstilsfrågor kring sömn och återhämtning spelar en viktig främjande roll, behövs systematiska förebyggande och åtgärdande elevhälsoinsatser.

På många håll görs ett fantastiskt arbete, såväl systematiskt som utifrån spontana initiativ under tidspress. Forskning kring elevhälsoarbetets organisation liksom vår praktiska erfarenhet visar att de huvudmän och skolor som utvecklat ett systematiskt arbete där elevhälsopersonal och lärare samverkar med tydliga uppdrag, roller och rutiner har bättre förutsättningar för att kunna möta denna utmanande situation på ett bra sätt.

Samtidigt befinner sig många verksamheter i en full omställning med många praktiska frågor att lösa. På en del ställen har den krisartade situationen också medfört att elevhälsopersonalens sakkunskaper riskerar att ställas utanför beslutsprocesserna.

Om vi kan hejda oss ett kort moment i steget och samordna arbetet på varje skola kan vi arbeta mer effektivt tillsammans och förebygga behovet av omfattande åtgärdande insatser som kommer att belasta såväl lärare, elevhälsopersonal, vårdnadshavare och ytterst elever i följden av denna samhällskris.

Petri Partanen, fil.dr, leg. psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Helena Wallberg, leg. lärare, specialpedagog, författare och lärarfortbildare

Maria Göransdotter Hammar, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska/distriktssjuksköterska, styrelseledamot av Riksföreningen för Skolsköterskor

Ulla-Maija Madison, skolkurator, ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm